שולחן ערוך יורה דעה רעג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

נזדמנה לו תיבה בת עשר אותיות או פחות או יותר ולא נשאר מהשיטה כדי לכתוב את כולה בתוך הדף -- אם יכול לכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף -- כותב. ואם לאו -- מניח המקום פנוי ומתחיל מתחלת השיטה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) אם יכול לכתוב חציה כו'. משמע דאפי' יותר מג' אותיות יכול לכתוב חוץ לדף כיון שאינה רוב התיבה וכ"פ הב"ח אבל לפעד"נ עיקר להחמיר כהרא"ש וטור דדוקא תיבה של ד' אותיות יכול לכתוב חציה חוץ לדף אבל ג' אותיות חוץ לדף אע"ג שרוב התיבה תוך הדף לא יעשה כן וכן דעת הסמ"ק והגהת מיימוני שכתבו גבי תפילין שלא יכתוב שלשה אותיות חוץ לשיטה ולמדו כן מספר תורה ומביאם ב"י בא"ח סי' ל"ב וכ"כ הטור והמחבר שם סעיף ל"ג ותימה שנראה שדברי המחבר סותרים זא"ז וצ"ע:


ט"ז

באר היטב

(ד) חציה:    כתב הש"ך משמע דאפילו יותר מג' אותיות יכול לכתוב חוץ לדף כיון שאינה רוב התיבה וכ"פ הב"ח אבל לא משמע כן בכל הפוסקים וכ"כ המחבר עצמו באורח חיים סימן ל"ב סל"ג גבי תפילין שלא יכתוב ג' אותיות חוץ לשטה ותימה שנראה שדברי המחבר סותרים זה את זה וצ"ע עכ"ל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש