שולחן ערוך יורה דעה רעג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

  • נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות -- לא יכתוב שתים בתוך הדף וג' חוץ לדף, אלא כותב ג' בתוך הדף ושתים חוץ לדף. ואם אין מקום כדי לכתוב ג' בתוך הדף -- יניח המקום חלק ולא ימשוך האותיות לעשותן גדולות מחבירתן כדי למלאות עד סוף הדף (הגהמי"י בשם הרמ"ך).
  • ותיבה בת ג' אותיות יכול לכתוב ממנה שתים חוץ לדף אף על פי שמיעוטה בפנים.
  • אבל אין בה אלא שתי אותיות -- לא יכתבנה חוץ לדף.
הגה: ואפילו אם ב' אותיות הם מתיבה גדולה ונראים כמו תיבה בפני עצמה -- לא יכתבם על הגליון (ב"י בשם מרדכי שכ"כ בשם סמ"ק).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) אבל אם אין כו'. לא יכתבנה חוץ לדף. כ' העט"ז אפילו אות אחת בפנים ואחת בחוץ אסור ולא משמע כן מדברי הרא"ש ופוסקים וכ"כ בספר מעדני מלך דף ע"ח ע"ב דדוקא כולה חוץ לדף אסור:

(ג) ואפילו כו'. ומדברי הט"ו ושאר פוסקים נראה דאין קפידא אלא לכתוב תיבה אחת חוץ לדף אבל לא ב' אותיות מתיבה גדולה שהם כתיבה וכן משמע להדיא מדברי רש"י וב"י והרא"ש שכתבו גבי נזדמנה לו תיבה בת ב' אותיות לא יזרקנה לבין הדפים לא יכתבנו חוץ לגליון השרטוט של דף אע"פ שמותר לו לכתוב שתי אותיות חוץ לדף מתיבה בת חמש תיבה שלימה לא הותרה ע"כ משמע דב' אותיות מתיבה שלימה שהם תיבה מותר:


ט"ז

באר היטב

(ב) חוץ:    כתב הש"ך דוקא כולה חוץ לדף לא יכתוב אבל אות אחד בפנים ואחד בחוץ מותר ודלא כהלבוש.

(ג) ונראים:    ומדברי הט"ז ושאר פוסקים נראה דאין קפידא בזה רק דוקא תיבה שלימה אסור. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש