פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

טוב ליתן פרוטה לעני קודם כל תפלה שנאמר אני בצדק אחזה פניך:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) לעני כו'. וכ"ש אם נותן לקופה של צדקה קודם תפלה שעדיף טפי וכן כתב הטור בא"ח ס"ס צ"ב טוב לתת צדקה קודם תפלה:באר היטב

(י) לעני:    וכ"ש אם נותן לקופה של צדקה קודם תפלה דעדיף טפי. ש"ך.▲ חזור לראש