פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות בשמחה ובטוב לבב ומתאונן עם העני בצערו ומדבר לו דברי תנחומין ואם נתנה בפנים זועפות ורעות הפסיד זכותו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) הפסיד זכותו. אפילו נתן לו הרבה ועובר על ולא ירע לבבך כו'. סמ"ג:באר היטב

(ד) זכותו:    אפי' נתן לו הרבה ועובר על לא ירע לבבך וגו'. סמ"ג.▲ חזור לראש