שולחן ערוך יורה דעה קפד ג


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים, בגדולה, אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים, ולא הביאה סימנים, אין צריך לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעתו ג' פעמים. והוא הדין לזקנה שנסתלקו דמיה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) שלא הגיעה לימי הנעורים. היינו י"ב שנים ויום א' כדלקמן סימן קפ"ט ס"ק ס"ג:


(יא) ולא הביאה כו'. וי"ו מחלקת היא כלומר או לא הביאה סימנים כ"כ הפרישה והב"ח וכן הוא לקמן סימן קפ"ט סכ"ז:


(יב) סמוך כו'. ע"ל ס"ק כ':באר היטב

(ד) הנעורים:    היינו י"ב שנים ויום אחד.


(ה) ולא:    וא"ו מחלקת היא כלומר או לא הביאה סימנים כ"ה לקמן סי' קפ"ט סכ"ז.


(ו) לוסתה:    נראה פשוט דה"ה בשעת וסתה עצמה דחד טעמא הוא. ט"ז.▲ חזור לראש