פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

עובד כוכבים שנפל לבור של יין והעלהו משם מת מותר בהנאה ואסור בשתיה אבל עלה חי אסור בהנאה:

הגה: וה"ה אם נתקל ונתגלגל בתוך היין ונתגלגל גם לחוץ שהיה באנסו גם לבסוף (ב"י בשם הרשב"א)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(נה) מותר בהנאה. ולדידן שרי אף בשתיה במקום הפסד:


(נו) וה"ה כו'. וכן אם לאחר שעבר האונס נמצא עדיין נוגע בו אסור בהנאה אפילו הוא אונס דעלמא דלאו קרוב למיתה רשב"א שם:באר היטב

(לד) בשתיה:    ולדידן מותר אף בשתיה במקום הפסד. ש"ך.


(לה) חי:    וכתב הט"ז אפילו אם היה מסוכן וגוסס באותה שעה ומת אחר כך אפ"ה אסור דבעלייתו נותן שבח לעבודת כוכבים.


(לו) לבסוף:    מותר בהנאה כן הגיה בט"ז ואם לאחר שעבר האונס נמצא עדיין נוגע בו אסור בהנאה ואפי' הוא אונס דעלמא דלאו קרוב למיתה כ"כ הרשב"א.▲ חזור לראש