שולחן ערוך יורה דעה קכג כב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עובד כוכבים שדרך היין ולא נגע בו והרי ישראל עומד על גבו וישראל הוא שכנסו בחבית הרי זה אסור בשתייה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מח) ה"ז כו'. ע"ל ס"ק מ"א:


ט"ז

הרי זה אסור בשתייה. לפי שאין כאן אלא כח עובד כוכבים דהא לא נגע אפילו ברגל וזה דברי רמב"ם ותמהתי על מ"ש ב"י בסי' קכ"ד בשם רשב"א דלהרמב"ם בנגע ברגל אין אוסר בהנאה אבל בשתייה אסור ולמה כתב הרמב"ם כאן שלא נגע בו הא אפילו אם נגע בו ברגל אסור בשתייה לחוד וי"ל דרבותא קמ"ל דאפי' לא נגע כלל אסור מיהת בשתייה אבל אה"נ דאי נגע ברגל דהוה דינו כך וכאן מיירי ביין גמור שנמשך קצתו אבל בלא נמשך כלל אין איסור אלא מצד חומרא דר"ת כדלעיל. וכך הם דברי הטור שכתב ואפי' לא נגע בו אלא דרכו מה שבבור אסור עכ"ל פי' דבלא נגע כלל אפי' ברגל כ"ע מודים דמותר בהנאה וחסור בשתייה אבל בנגע ברגל אם הוא בדרך דריכה מיקרי טרוד כתבו בסימן קכ"ד ודינו ג"כ הכי ואם נגע ברגל שלא בשעת דריכה יש פלוגתא בסי' קכ"ד דהרשב"א מתיר בהנאה והרא"ש אוסר אפי' בהנאה ובדרישה מקשה בסי' קכ"ד משם אמ"ש הטור כאן ולק"מ אלא דק"ל אי מיירי הטור כאן שאפילו לא נגע בו אסור מה שבבור מחמת כח העובד כוכבים הא כיון דטריד ה"ל כח שלא בכוונה ומותר אפילו בשתייה כמ"ש ס"ס קכ"ה עיין סימן קכ"ד סעיף י"ט:

באר היטב

(ל) נגע:    כתב הט"ז ואה"נ אם נגע ברגל הוי דינו כך וכאן מיירי ביין גמור שנמשך קצתו אבל בלא נמשך כלל אין איסור אלא מצד חומרא דר"ת עכ"ל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש