שולחן ערוך יורה דעה קיט טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

טבח שמעשיו מוכיחים שהיה רוצה להכשיל הציבור להאכילם טריפות כגון שחתך הסירכות מסלקין אותו ומכל מקום פטור מלשלם דמי הבהמה לבעלים:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(לב) ומ"מ פטור מלשלם כו'. פי' אע"פ שמכח מעשיו של הטבח הבודק הוצרכו לאסרה מ"מ כיון שאינו אלא ספק טרפות א"צ לשלם דמי הבהמה לבעלי הבהמה דמצי למימר דלמא כשרה היא והמע"ה וכן הוא בריב"ש שם ועי' בח"מ סי' ש"ו ס"ה: 

באר היטב

(כא) מלשלם:    כיון שאינו אלא ספק טריפות א"צ לשלם דמי הבהמה לבעלים דמצי למימר דלמא כשרה היא והמע"ה ועיין בחושן משפט סימן ש"ו ס"ה. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש