פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה סז ו


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

חומץ שנתנו בו בשר פעם אחת להצמיתו, לא יצמית בו בשר אחר מפני שכבר תשש כוחו. אבל כל שלא חלטו בו כלל, מותר לחלוט בו אף על פי שאינו חזק:

הגה: יש אומרים בזמן הזה אין בקיאין בחליטה ואסור לצמת בחומץ (רבנו ירוחם כ"כ בית יוסף בשמו), וכן נוהגין במדינות אלו שאין מצמיתין בשר בחומץ קודם מליחה, ואין לשנות. ומכל מקום בדיעבד, מותר. ועין לקמן סימן ע"ג:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יג) ומ"מ בדיעבד מותר. והב"ח אוסר אף דיעבד וראייתו מהרמב"ם ולא נהירא ואדרבה דעת הרמב"ם להתיר כמו שהבינו הרב המגיד והראב"ד והמגדול עוז מדבריו והוא העיקר (וכן דעת בה"ג והרא"ש והטור והמחבר והרבה פוסקים דאפילו בנתאדם שרי ע"י חתיכה ומליחה) ועמ"ש בסי' פ"ג ס"ק י':באר היטב

(ט) בדיעבד:    ודלא כב"ח שאוסר אף בדיעבד. ש"ך.▲ חזור לראש