שולחן ערוך יורה דעה לא ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

עצם שהמוח מונח בתוכו יש בו חלל גדול כמו קדירה ויש על פיה כלפי הצואר כמו ב' פולין, וכל מה שיש מהמוח בתוך הקדירה עד הפולין והפולין בכלל נידון כמוח ונקיבתו במשהו. ומשם ואילך נידון כחוט השדרה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) והפולין בכלל. פי' רש"י מוח שכנגד הפולין:


(י) ונקיבתו במשהו. כלומר נקיבת קרומו במשהו:


(יא) נידון כחוט השדרה. ונקיבת קרומו ברובו כדלקמן בסימן שאח"ז:



באר היטב

(ט) בכלל:   פי' המוח כנגד הפולין.


(י) השדרה:   פי' ונקיבת קרומו ברובו בבהמה ובעוף יש ג"כ ב' פולין הללו.







▲ חזור לראש