שולחן ערוך יורה דעה לא א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

המוח יש לו ב' קרומים זה על זה. ניקב התחתון נקב מפולש – טריפה. אבל אם ניקב העליון לבדו – כשרה.

הג"ה: ויש מטריפין ג"כ בניקב העליון לבד, והכי נהוג, אם לא במקום הפסד מרובה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אם לא במקום הפסד מרובה. ומדברי מהרש"ל פא"ט סי' י"א משמע דאף במקום הפסד מרובה יש להטריף וכן פסק הב"ח ע"ש:באר היטב

(א) מרובה:   ומהרש"ל והב"ח אסרו אף בהפסד מרובה. ופרי חדש כ' והעיקר להקל כדעת הגה"ה בה"מ.▲ חזור לראש