שולחן ערוך חושן משפט שעה ה


שולחן ערוך

בעל בנכסי מלוג אשתו קטנה והשותף בשדה שיש לו חלק בה כיורד ברשות הן ושמין להם וידם על העליונה. (וע"ל סוף סימן קע"ח וסוף סימן ת"ד):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אשתו קטנה:    דבקטנה עשו תקנה וכמבואר בא"ע ס"ס פ"ח בטור ובדברי המחבר ע"ש בפרישה:

והשותף בשדה כו':    ע"ל סימן קע"ח בדברי הטור והמחבר:

כיורד ברשות כו':    בסעיף שלפני זה כתבתי בשם נ"י ורנב"ר ורא"ה דלא הוה דינם כיורד ברשות לגמרי לענין אם ההוצאה יתירה על השבח וכן הדין ג"כ במוציא הוצאות על נכסי אשתו כמ"ש בת"ה בהדיא וכתבתי ל' לעיל בס"ס קע"ח אהג"ה דברי מור"ם ז"ל ע"ש. (הג"ה כתב הר"י בן הרא"ש על ששאל על ראובן שהיה לו בית שנפרץ והלך למרחוק ואמרו הקהל לסופר בנה בית לעצמך שלא יארע לנו נזק מבית ראובן וכן עשה ואח"כ בא אחר וקנה בית ראובן מבת אשתו ופסק דאע"פ שלא נודע בבירור שהבית היא של בת אשתו של ראובן מ"מ זה מיקרי יורד שלא ברשות ומוציאין מידו ונותנין למי שקנה מחורגתו של ראובן עכ"ל ד"מ ס"ס ה' ו' עכ"ה):

ש"ך - שפתי כהן

(ה) בעל בנכסי כו' עיין בתשו' רמ"א סימן פ"ו דף קע"ה:


ט"ז

באר היטב

(ט) קטנה:    דבה עשו תקנה כמבואר באבן העזר סי' ס"ח ס"י ע"ש ועיין בתשובת רמ"א סי' פ"ו.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש