שולחן ערוך חושן משפט שעד ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נתנוה הבעלים לגזלן מתנה קנאה הלוקח שאילו לא טרח לבעלים לא היו נותנים לו במתנה ומפני זה טרח כדי שיזכה בה בדין ויעמוד בנאמנותו ותתקיים ביד הלוקח:

הגה: ויש חולקין וס"ל דעל הלוקח להביא ראיה שכוון להעמידה בידו ואין מוציא מיד הגזלן וכנ"ל עיקר (טור ס"ד בשם הרא"ש ונ"י פ"ק דמציעא והמגיד פ"ח דגזילה):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

כדי שיזכה בה בדין:    פי' שעד הנה היתה בידו בגזלנות' והיה נקרא גזלן על מכירתו משא"כ לאחר שיקבלהו במתנה שיהיה בידו בדין ולא בתורת גזלנות':

פירושים נוספים


▲ חזור לראש