הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן שעד

סימן שעד עריכה

[שו"ע] הגוזל. נ"ב וכן במטלטלים תשו' תשב"ץ ח"ד חוט המשולש הטור השני סימן כ"ב:

[הגה] אבל אם הכיר בה. נ"ב מדברי הר"ש פ"ו מ"ג דתרומות משמע דלא ס"ל כן: