שולחן ערוך חושן משפט שעד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

גבאה לגזלן בחובו אם יש לנגזל קרקע אחרת וא"ל הגזלן זו אני גובה בחובי ה"ז מתכוין להעמידה ביד הלוקח ואם אין לנגזל קרקע אלא זו לגבות חובו הוא שנתכוון:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

וא"ל הגזלן זו כו':    ז"ל הטור ולא רצה לגבות חובו אלא מזאת כו' ובפרישה כתבתי דלאו דוקא קאמר הטור אלא אפי' גבאו משדה זו סתמא ג"כ אמרינן דעתו היה להעמיד ביד הלוקח ומ"ה דקדק המחבר והשמיט הני תיבות "דלא "רצה "אלא "זאת דהרי בסיפא דוקא באין לנגזל קרקע אחרת אלא זו אמרי' דלא מהני וק"ל ולא כע"ש שהניח ל' הש"ע ותפס ל' הטור וכתב "ולא "רצה "אלא "זאת:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש