שולחן ערוך חושן משפט שלז יט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום. ולא ירעב ויסגף עצמו ויאכיל מזונותיו לבניו מפני ביטול מלאכתו של בעה"ב, שהרי מחליש כחו שלא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכח:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ויאכיל מזונותיו לבניו כו':    פי' מזונותיו של עצמו שניזן מהן בביתו דאלו ממה שיאכל מהכרם כבר נתבאר סט"ז דאסור ליתן לאשתו ולבניו מהן והא דכ' הטור והמחבר בס"ס של"ח דרשאי בעל הפרה להרעיב בהמתו כדי שתאכל הרבה מן הדישה התם שאני דעיקר אכילת בהמה ושביעת' הוא מהתבוא' הלכך אף שמרעיבה תחלה מ"מ מיד שנכנסה לדוש אוכלת מתבואה שבא לדוש בה וחוזרת לכחה משא"כ פועל שעיקר מזונות שלו שיש לו כח מהן אינו מהכרם הלכך אסור להרעיב נפשו ממזונות העיקרים וק"ל:


ט"ז

באר היטב

(יד) מזונותיו:    פירוש מזונות של עצמו שניזון מהן בביתו והא דכת' הטור והמחבר בסוף סימן של"ח דרשאי בעל הפרה להרעיבה כדי שתאכל הרבה מן הדישה שאני התם דעיקר אכילת בהמה ושביעתה היא מהתבואה הלכך אף שמרעיבה תחלה מ"מ מיד שנכנסה לדוש אוכלת מתבואה שבאה לדוש בה וחוזרת לכחה משא"כ פועל שעיקר מזונותיו שיש לו כח מהן אינו מהכרם הלכך אסור להרעיב נפשו ממזונות העיקרים. סמ"ע.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש