שולחן ערוך חושן משפט רמב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

והיכא דידעינן באונסיה, ומסר מודעא ובטלה, לא מהני הביטול, כיון דאונס הוא אפילו אי לא מסר מודעא לא הוי מתנה. אבל אי מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה, ואחר כך ביטלה מדעתו, הוי ביטול, כיון שלא הכירו באונסו. ולכך נהגו לכתוב ביטול מודעא במתנה.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ולכך נהגו לכתוב ביטול מודעא במתנ':    פי' ולא אמרי' מאחר שמסר מודעא הרי היה אונס ותו ל"מ הביטול:


ט"ז

באר היטב

(ג) לכתוב:    פי' ולא אמרינן מאחר שמסר מודעא הרי היה אונס ותו לא מהני הביטול. סמ"ע.קצות החושן

(א) הוי ביטול כיון שלא הכירו באונסו עמ"ש בסי' ר"ה סק"ה:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש