שולחן ערוך חושן משפט ריד ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שני בתים זה לפנים מזה הקנה שניהם לשנים כאחד והקנה לשניהם במכר או במתנה אין להם דרך זה על זה ואצ"ל אם נתן לחיצון ומכר לפנימי אבל אם מכר לחיצון ונתן לפנימי יש לו דרך שכל הנותן בעין יפה נותן יותר מהמוכר:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

זה לפנים מזה:    וא"א לפנימי לצאת חוצה כ"א דרך החיצונה:

אין להם דרך זע"ז:    דכמו שמכר או נתן לפנימי בעין יפה כך מכר או נתן לחיצון בעין יפה באופן שלא יהיה לשום אדם זכות במה שמכר או נתן לו וצריך לפייס החיצון שיניחנו לעבור:

ואצ"ל אם נתן כו':    דלעולם למאן דנותן במתנ' הוא אוהב יותר ובודאי בכל יפוי זכות נתנו לו ומה"ט מסיק וכתב דאם מכר לחיצון ונתן לפנימי דאמרינן שהיה דעתו לשייר לפנימי דרך שיעבור על החיצון כיון דאוהבו יותר:
 

ש"ך - שפתי כהן

(ה) שני בתים כו' עיין בתשובת מבי"ט ח"א סי' ס"ה:
 

באר היטב

(ל) לפנים:    וא"א לפנימי לצאת חוצה כי אם דרך החיצונ' עיין בתשובת מבי"ט ח"א סי' ס"ה.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש