שולחן ערוך חושן משפט ריב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

וכן המוכר לחבירו אויר חורבתו ואויר חצירו אינו כלום אא"כ הקנה לו חצירו להכניס בו זיזין וכן כל כיוצא בזה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואויר חצירו כו':    ז"ל הטור כגון שהיה לחבירו כותל סמוך לחצירו או לחורבתו וקונה לו אויר חצירו להכניס בו זיזין:


ט"ז

באר היטב

(ח) אויר:    ז"ל הטור כגון שהיה לחבירו כותל סמוך לחצירו או חורבתו וקונה לו אויר חצירו להכניס בו זיזין. סמ"ע.קצות החושן

(ב) בונה והורס באה"ע סי' צ' כתב הרמ"א אשה שמכרה בנכסי מלוג שלה לאחר שנשאת דהלוקח יכול למחות בבעלה שלא יבנה ושלא להרוס ע"ש וכ' הסמ"ע ז"ל משמע אבל אם לא מכרה אין האשה בעצמה יכולה למחות בו והוא מה"ט שבעלה קנאה כל ימי חיי' כו' וע"ש בסי' קמ"ט סק"ב:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש