שולחן ערוך חושן משפט ריא ה


שולחן ערוך

הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו הרי הגוף של בן מזמן השטר והפירות לאב עד שימות ואין המקבל יכול למכור הפירות כל זמן שהנותן קיים אלא יכול למכור מהיום ולאחר מיתת הנותן שיזכה הלוקח בגוף הקרקע מיד ויזכה בפירות לאחר מיתת הנותן ויזכה בהם הלוקח אפילו אם מת מקבל בחיי נותן שאין כאן מקנה דבר שלא בא לעולם כיון שהגוף שלו דקנין פירות שנשאר לאב (לאו) כקנין הגוף דמי:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שיזכה הלוקח בגוף הקרקע מיד:    כן צריך להיות ודלא כס"י שכתוב מידו:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) הכותב נכסיו עיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' י"ח וברשד"ם סי' ש"ט:


ט"ז

באר היטב

(ח) לבנו:    עיין בתשו' רשד"ם סי' ש"ט ובתשו' ר"מ אלשיך סי' י"ח.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש