שולחן ערוך חושן משפט קעה נב


שולחן ערוך

וכן אם נמכר קרקע הסמוך לזה שהקרקע לא' והבנין לאחר בעל הקרקע קודם לבעל הבנין אלא א"כ יש לבעל הבנין זכות בקרקע כמו שנתבאר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

(צ) שנתבאר:    (עיין בט"ז מה שהקשה בזה ממשכנתא דבסכ"ח והגאון ח"צ ז"ל בהגהותיו שם יישבו וכת' דלק"מ דלא דמי משכנת' להכא כלל ע"ש).קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש