שולחן ערוך חושן משפט קסה א


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

בית הבד שהוא בנוי בעובי ההר וגנה אחת על גביו ונפחתו שמי בית הבד בד' טפחים או יותר הרי בעל הגנה יורד וזורע למטה עד שיעשה זה לבית בדו כיפין ויתקן העליון קרקע גנתו ויזרע כל גנתו.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בד' טפחים כו'. ?עד וזורע כולה למט' ולא שיזרע למעל' במקום שהוא שלם ובמקום שהוא נפחת יזרע למטה דאין אדם זורע לחצאין:

וזורע למט' כו'. פי' יזרע חזרת וכיוצא בו שא"צ לגשמים:

עד שיעש' זה לבית בדו כיפין כו'. הטור מסיק בזה וכתב ז"ל ל"ש אם הן שוכר ומשכיר ל"ש אם הן שותפין שתחתון גם הוא צריך לתקרה שלא יתקלקל בית הבד שלו עכ"ל ור"ל שותפי' אף למ"ד דס"ל בר"ס קס"ד בתקרת הבית שנפחת' דעל העליון לתקן התקר' שאני התם דאין בע"ה תחתון צריך לתקרה דניצול ממי הגשמים מחמת הגג שע"ג העליי' וכמ"ש שם משא"כ בזה דאין כאן גג כי אם כיפה דבית הבד הלזה:באר היטב

(א) וזורע:    פי' חזרת וכיוצא בו שאין צריך לגשמים יזרע כולה למטה ולא שיזרע למעלה במקום שהוא שלם ובמקום שהוא נפחת יזרע למטה דאין אדם זורע לחצאין. סמ"ע.


(ב) זה:    הטור מסיק וכ' ז"ל ל"ש אם הן שוכר ומשכיר ל"ש אם הן שותפין שהתחתון גם הוא צריך לתקרה שלא יתקלקל בית הבד שלו ע"כ ור"ל דאף למאן דס"ל בריש סימן קס"ד בתקרת הבית שנפחתה דעל העליון לתקן התקרה שאני התם דאין בעה"ב התחתון צריך לתקרה דניצול ממי הגשמים מחמת הגג שע"ג העליי' משא"כ בזה דאין כאן גג כי אם כיפה דבית הבד הלזה. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש