סמ"ע על חושן משפט קסה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

בד' טפחים כו'. ?עד וזורע כולה למט' ולא שיזרע למעל' במקום שהוא שלם ובמקום שהוא נפחת יזרע למטה דאין אדם זורע לחצאין:

וזורע למט' כו'. פי' יזרע חזרת וכיוצא בו שא"צ לגשמים:

עד שיעש' זה לבית בדו כיפין כו'. הטור מסיק בזה וכתב ז"ל ל"ש אם הן שוכר ומשכיר ל"ש אם הן שותפין שתחתון גם הוא צריך לתקרה שלא יתקלקל בית הבד שלו עכ"ל ור"ל שותפי' אף למ"ד דס"ל בר"ס קס"ד בתקרת הבית שנפחת' דעל העליון לתקן התקר' שאני התם דאין בע"ה תחתון צריך לתקרה דניצול ממי הגשמים מחמת הגג שע"ג העליי' וכמ"ש שם משא"כ בזה דאין כאן גג כי אם כיפה דבית הבד הלזה: