שולחן ערוך חושן משפט קסב ו


שולחן ערוך

אחד מבני מבוי שבקש לסתום פתחו ולהחזירו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו שמא יבא עליהם מס ומתמעט מחלקן מהמס הקצוב על בני המבוי לפיכך מקום שאין המס קצוב על בני המבוי הרי זה סותם פתחו בכל עת שירצה

(ובלבד שיפרוץ פצימיו שיש לו למבוי זה) (נ"י פ"ק דב"ב):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ובלבד שיפרוץ פצימיו דאל"כ יכולין למחות בו בני מבוי שלו דשמא יחזור לפתחו לו וירבה עליהן הדרך כמ"ש המחבר בסעיף ד':

ש"ך - שפתי כהן

(ד) א' מבני מבוי כו' ע' בתשו' ר"מ אלשיך סי' מ"ו ובתשו' מהרשד"ם סי' רע"ט:

(ה) ובלבד שיפרוץ כו' ע' בא"א דף פ"ט ע"ג ואין אנו צריכין לאריכות דבריו שם וק"ל:


ט"ז

באר היטב

(יג) שיפרוץ:    דאל"כ יכולים בני מבוי שלו למחות בו דשמא יחזור לפתחו וירבה עליהן הדרך כמ"ש בס"ד ועיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' מ"ו ובתשובת מהרשד"ם סי' רע"ט.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש