שולחן ערוך חושן משפט קנה לג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

סמך באחד מאלו שהיה לו להרחיק וגרם היזק לחבירו יש מי שפוטר מלשלם ויש מי שמחייב:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ויש מי שמחייב טעם פלוגתתם ומקורם ע' בטור בסמ"ח:

ש"ך - שפתי כהן

(יד) שפוטר מלשלם כו'. דין זה נלמד מהכלל דקי"ל גרמא בניזקין פטור עכ"ל סמ"ע הא ליתא לדעת הרמב"ם שהעתיק המחבר וכמ"ש לקמן סי' תי"ח סעיף ט':באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש