שולחן ערוך חושן משפט קנה לג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

סמך באחד מאלו שהיה לו להרחיק וגרם היזק לחבירו יש מי שפוטר מלשלם ויש מי שמחייב:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ויש מי שמחייב טעם פלוגתתם ומקורם ע' בטור בסמ"ח:

ש"ך - שפתי כהן

(יד) שפוטר מלשלם כו'. דין זה נלמד מהכלל דקי"ל גרמא בניזקין פטור עכ"ל סמ"ע הא ליתא לדעת הרמב"ם שהעתיק המחבר וכמ"ש לקמן סי' תי"ח סעיף ט':


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש