שולחן ערוך חושן משפט סז כח


שולחן ערוך

יתומים קטנים שיש להם מלוה ביד אחרים א"צ פרוזבול מי שחייב לקופת הצדקה אינו משמט:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

יתומים קטנים שיש להן כו':    פי' הן מה שהלווהו משלהן הן שיורשו החוב מאביהן דהב"ד הוא אביהן של יתומים ושטרותיהן וכל אשר להן כמסורין לב"ד דמי וכן מקופ' של צדקה דהב"ד יד עניים כיד היתומים משא"כ בגדולי' דדוקא מה שירשו מאביהן טענינן להו כמ"ש לקמן סכ"ט:

ש"ך - שפתי כהן

(ז) שיש להם מלוה ביד אחרים עיין בתשובת מהרשד"ם סי' ס"א:באר היטב

(כד) קטנים:    עיין בתשובת מהרשד"ם סי' ס"א.קצות החושן

▲ חזור לראש