שולחן ערוך חושן משפט סו יב


שולחן ערוך

מכנסת לבעלה שטר אינו צריך כתיבה ומסירה ואם הוא מלוה על פה אינו צריך מעמד שלשתן ואפי' אם היו נכסי מלוג:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מכנסת לבעלה שט"ח כו':    הטעם דידה כידו ואין קנין לאשה בלא בעלה ועד"מ ובהגהותיו מ"ש בזה ועיין בא"ע סי' צ"א:

ש"ך - שפתי כהן

(מג) אינו צריך כו'. מפני שידו כידה ואין קנין לאשה בלא בעלה ומה"ט אינה יכולה למחול וכדלקמן סעיף כ"ח וע' בא"ע סי' צ"א:


ט"ז

באר היטב

(לד) מכנסת:    הטעם דידו כידה ואין קנין לאשה בלא בעלה ועי' באבן העזר סימן צ"א. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש