שולחן ערוך חושן משפט כח כב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נכון למקבלי עדות לפרסם בשטר קבלת העדות מי הם העדים

(מיהו אם לא כתבו מי הם העדים לא הפסידו) (שם בתשו' רמב"ן סי' קי"ד):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נכון למקבלי עדות לפרסם בשטר כו':    פירוש כשאינם דנים על פי העדות שהעידו לפניהן אלא מקבלין עדותן ושולחין העדות לב"ד אחר לדון עליו וכמ"ש לפני זה בסי' י"ד [בסי"ז] ולקמן בסמ"ו יתבאר הדין כן בדין עידי הקיום ע"ש וסיים שם בטעמא כיון דבית דין בתר בית דין לא דייקי וע"ל סי"ט מ"ש מזה:


ט"ז

באר היטב

(לא) לפרסם:    פי' כשאין דנין ע"פ העדות שהעידו לפניהן אלא ששולחין העדות בכתב לב"ד אחר לדון עליו ובסי' מ"ו יתבאר כן בדין עידי הקיום ע"ש וטעמא דכל הני משום דב"ד בתר ב"ד לא דייקי. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש