שולחן ערוך חושן משפט ה א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לדון בשבת וי"ט ואם עבר ודן דינו דין:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אסור לדון בשבת כו':    חז"ל אסרוהו גזירה שמא יכתוב הטענות ופסק דין כמו שכ' בא"ח סי' שנ"ח ותקכ"ד:

ואם עבר ודן כו':    שם בטור ובדברי המחבר וכן פסק הטור והמחבר לקמן בסוף סי' רל"ה לענין מקח שנעשה בשבת ובסי' ר"ח לענין מקח שנעשה באיסור גם בי"ד בס"ס קע"ה ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(א) בשבת:    גזרה שמא יכתוב הטענות ופס"ד כמ"ש באורח חיים סי' של"ח ותקנ"ד וע"ל סוף סימן רל"ה וסי' ר"ח וביורה דעה סוף סימן קע"ה ע"ש.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש