שולחן ערוך הרב אורח חיים כד

אורח חייםיורה דעהחושן משפט

<< | שולחן ערוך הרבאורח חייםסימן כד | >>

סימן זה בטור אורח חייםשולחן ערוךלבושערוך השולחן


שכר לבישת הציצית ועונשה
ובו: ח' סעיפים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

סעיף אעריכה

אף על פי שאין אדם חייב לקנות טלית בת ד' כנפות כדי שיתחייב בציצית, אלא דוקא אם רוצה להתלבש בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית, מכל מקום טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז ללבוש טלית מצוייצת כל היום, כדי שיזכור המצוות בכל רגע. דוגמא לדבר כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד, שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו. ועל כן יש בציצית ה' קשרים כנגד ה' חומשי תורה וד' כנפות, כדי שלכל צד שיפנה יזכור המצוות:

סעיף בעריכה

אפילו מי שאינו יכול להתלבש בציצית כל היום, לכל הפחות יזהר שיהיה לבוש בציצית בשעת קריאת שמע ותפילה:

סעיף געריכה

מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה, והוא הדין כל המצוות צריך לעשותן בהידור בכל מה דאפשר, שנאמר: "זה אלי ואנוהו", התנאה לפניו במצוות:

סעיף דעריכה

מצוה לאחוז הציצית בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע, רמז לדבר: "והיו הדברים האלה... על לבבך". ויש מי שאומר שיאחוז אותם בין קמיצה לזרת של שמאל, וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם בידו הימנית ויביט בהם ויהיו בידו עד שיגיע ל"נאמנים ונחמדים לעד", ואז ינשק הציצית ויסירם מידו:

סעיף העריכה

טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך עליהם, שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם" וגו', ראיה מביא לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיה:

סעיף ועריכה

יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיע ל"וראיתם אותו" וליתן אותם על העינים, ומנהג יפה הוא וחיבובי מצוה. וגם נוהגין לנשק הציצית בשעה שמסתכל בהן, והכל הוא חיבוב מצוה:

סעיף זעריכה

כשמסתכל בציצית יסתכל בב' ציצית שלפניו, שיש בהם עשרה קשרים, רמז לעשר ספירות שהן קשורין ואחודין זה בזה, וגם יש בהם ט"ז חוטין וי' קשרים, עולים כ"ו כשם הוי"ה ברוך הוא:

סעיף חעריכה

גדול עונש המבטל מצות ציצית, ועליו נאמר: "לאחוז בכנפות הארץ" וגו'. וכל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה: