שולחן ערוך הרב יורה דעה

לאחר השריפה בעיירה לאדי שכילתה את רוב הספר, חלק יורה-דעה כולל ז סימנים בהלכות שחיטה (א, ב, יח, כג-כו), ג' סימנים בהלכות טריפות (לא-לג), הלכות רבית (פ' סעיפים), ט' סימנים בהלכות נדה (קפג-קצא), דיני תקוני המקוה ועשייתה, והלכות תלמוד תורה (נ״ד סעיפים בד' פרקים).

הלכות שחיטהעריכה

הלכות טריפותעריכה

הלכות נדהעריכה


הלכות שלא על סדר השולחן ערוךעריכה

הלכות רבית ועיסקאעריכה

הלכות תלמוד תורהעריכה