שולחן ערוך הרב יורה דעה

לאחר השריפה בעיירה לאדי שכילתה את רוב הספר, חלק יורה-דעה כולל ז סימנים בהלכות שחיטה (א, ב, יח, כג-כו), ג' סימנים בהלכות טריפות (לא-לג), הלכות רבית (פ' סעיפים), ט' סימנים בהלכות נדה (קפג-קצא), דיני תקוני המקוה ועשייתה, והלכות תלמוד תורה (נ״ד סעיפים בד' פרקים).

הלכות שחיטה

עריכה

הלכות טריפות

עריכה

הלכות נדה

עריכה


הלכות שלא על סדר השולחן ערוך

עריכה

הלכות רבית ועיסקא

עריכה

הלכות תלמוד תורה

עריכה