שולחן ערוך אורח חיים תרפד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בשבת שבחנוכה מוציאין ב' ספרים באחד קורא פרשה ההשבוע ובשני קורא ובשל חנוכה ומפטיר זרני ושמחי ואם חלו בו ב' שבתות מפטיר בב' במלכים בנרות דשלמה:

הגה: ואם חל חתונה בשבת זו חמפטירין בשל חנוכה (מנהגים):

מפרשים

 

מגן אברהם

(א) בשל חנוכה:    ומקצת שוש אשיש עיין סימן תכ"ה ס"ב וי"א דבשבת שני מפטירין שוש אשיש [לבוש]:
 

באר היטב

(א) בשל חנוכה:    ומקצת שוש אשיש עיין סימן תכ"ה סעיף ב'. וי"א דבשבת שני מפטירין שוש אשיש. לבוש.
 

משנה ברורה

(ה) השבוע:    שבעה קרואים לפחות ואומר ח"ק:

(ו) בשל חנוכה:    ואם הוא יום א' של חנוכה מתחיל מויהי ביום כלות [לבוש] המפטיר יקרא רק נשיא אחד דיום ההוא לבד וכן בר"ח שבחנוכה קורים להרביעי רק נשיא אחד לבד של אותו היום דהיינו יום הששי ואם ר"ח טבת שני ימים קורא ביום ב' דר"ח שהוא ז' דחנוכה נשיא הז' לבד:

(ז) ומפטיר רני ושמחי:    על שם ראיתי והנה מנורת זהב כולה:

(ח) מפטירין בשל חנוכה:    ר"ל אף דבעלמא המנהג בשבת שיש חתן לדחות הפטרת השבוע ולקרות הפטרת שוש אשיש שהוא מענינא דחתן כמבואר לעיל בסוף סי' תכ"ח מ"מ בשבת חנוכה בין בשבת ראשון בין בשבת שני אין לדחות של חנוכה דפרסומי ניסא עדיף והנה המ"א הביא די"א דה"מ בשבת ראשונה אבל אם איקלע חתן בשבת שניה מפטירין שוש אשיש ואין מפטירין בשל חנוכה הואיל וכבר הפטירו בשל חנוכה בשבת ראשון אבל בא"ר כתב דמרמ"א משמע דבין בשבת ראשון ובין בשני קורין רק של חנוכה לחוד וכן נוהגין:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש