שולחן ערוך אורח חיים תרעח א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת יקנה נר שבת במפני שלום ביתו (גוע"ל סימן רס"ג סעיף ג') ואם יש לו לשל שבת דואין לו לנר חנוכה וליין לקידוש היום היקנה לנר חנוכה ומשום פרסומי ניסא:

הגה: והוא הדין נר חנוכה זקודם ליין הבדלה חועיין לעיל סימן רצ"ו סעיף ה':

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) נר חנוכה:    ואם יש לו נר א' לביתו סגי ויקח המותר לנ"ח:

(ב) שלום ביתו:    שמצטערים לישב בחשך (רש"י), ואפשר דבזמן הזה שמדליקים בפנים יקנה נ"ח ואעפ"כ לא ישב בחושך ואף על פי שאסור לאכול לאורה מ"מ כיון דא"א בע"א הוי כשעת הסכנ' דמניחו על שלחנו אף על פי שע"כ משתמש בו כמ"ש הר"ן ה"נ כן וה"ה בחול מי שאין לו אלא נר אחד:

(ג) יקנה לנ"ח:    היינו נר אחד והמותר ליין קידוש:

באר היטב

(א) חנוכה:    ואם יש לו נר א' לביתו סגי ויקח המותר לנר חנוכה. מ"א.

(ב) שלום:    שמצטערים לישב בחשך. וכתב הב"ח דאם אין לו פת נ"ח קודם וכ"כ העט"ז אבל הט"ז כתב דפת קודם ע"ש. וכתב המ"א ואפשר דבזמן הזה שמדליקין בפנים יקנה נ"ח ואעפ"כ לא ישב בחשך ואע"פ שאסור לאכול לאורה מ"מ כיון דא"א בענין אחר הוי כשעת הסכנה דמניחו על שלחנו אע"פ שע"כ משמש בו ה"נ כן הוא וה"ה בחול מי שאין לו אלא נר אחד ע"ש.

(ג) יקנה לנ"ח:    היינו נר אחד והמותר ליין קידוש. מ"א.


משנה ברורה

(א) לקנות נר חנוכה וכו':    ואם יש לו נר אחד לביתו סגי אע"ג דטוב וראוי שיהיה ב' נרות לשבת כדלעיל בסימן רס"ג מ"מ במקום הדחק די שיהיה נר אחד על השולחן שאוכל והשאר לנר חנוכה ולהוי מן המהדרין [אחרונים]:

(ב) מפני שלום ביתו:    י"א דבזה"ז שמדליקין בפנים יקנה לנר חנוכה שהרי לא ישב בחושך ואע"פ שאסור להשתמש לאורה הוי כשעת הסכנה דאיתא לעיל בסימן תרע"א ס"ה דמניחה על שולחנו אבל רוב האחרונים הסכימו דאין לחלק בזה בין זמן הגמרא לזמנינו:

(ג) וע"ל סימן רס"ג ס"ג:    דמבואר שם דאם אין ידו משגת לנר שבת וקידוש היום ג"כ נר שבת קודם:

(ד) ואין לו לנר חנוכה וליין וכו':    ומיירי דיש לו פת דאי אין לו פת קניית הפת דוחה אפילו לנר של שבת וכ"ש נר חנוכה וקידוש היום ועיין לעיל בסימן רס"ג סק"ט במשנה ברורה ובה"ל שם:

(ה) יקנה לנר חנוכה:    היינו נר אחד והמותר ליין קידוש:

(ו) משום פרסומי ניסא:    וקידוש היום הלא יכול לקדש בפת ובלא"ה קידוש על היין הוא רק מדרבנן דמן התורה יוצא בזכירת דברים בעלמא:

(ז) קודם ליין הבדלה:    משום האי טעמא:

(ח) ועיין לעיל וכו':    אין נזכר שם יותר מכאן ונראה דצ"ל כדלעיל בסימן וכו':
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש