פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) חנוכה:    ואם יש לו נר א' לביתו סגי ויקח המותר לנר חנוכה. מ"א.


(ב) שלום:    שמצטערים לישב בחשך. וכתב הב"ח דאם אין לו פת נ"ח קודם וכ"כ העט"ז אבל הט"ז כתב דפת קודם ע"ש. וכתב המ"א ואפשר דבזמן הזה שמדליקין בפנים יקנה נ"ח ואעפ"כ לא ישב בחשך ואע"פ שאסור לאכול לאורה מ"מ כיון דא"א בענין אחר הוי כשעת הסכנה דמניחו על שלחנו אע"פ שע"כ משמש בו ה"נ כן הוא וה"ה בחול מי שאין לו אלא נר אחד ע"ש.


(ג) יקנה לנ"ח:    היינו נר אחד והמותר ליין קידוש. מ"א.