פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תרעח

סעיף אעריכה


(א) נר חנוכה:    ואם יש לו נר א' לביתו סגי ויקח המותר לנ"ח:


(ב) שלום ביתו:    שמצטערים לישב בחשך (רש"י), ואפשר דבזמן הזה שמדליקים בפנים יקנה נ"ח ואעפ"כ לא ישב בחושך ואף על פי שאסור לאכול לאורה מ"מ כיון דא"א בע"א הוי כשעת הסכנ' דמניחו על שלחנו אף על פי שע"כ משתמש בו כמ"ש הר"ן ה"נ כן וה"ה בחול מי שאין לו אלא נר אחד:


(ג) יקנה לנ"ח:    היינו נר אחד והמותר ליין קידוש: