שולחן ערוך אורח חיים תרסד ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ואינה ניטלת אלא בפני עצמה, שלא יאגוד דבר אחר עמה. אבל אם יש בידו דבר אחר אין לחוש:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ז) אין לחוש:    דלא חיישי' לחציצה:

(ח) שלא ליטלה עם הלולב:    והאר"י הזהיר מאד שלא לחברם וכן יש לנהוג, כ' מ"ע סי' כ"ה מצוה מן המובחר בשני בדים נפרדים בידו וכן בכל שעה שהי' חובט בקרקע וגאון א' נטל קלח א' שהיו בו י"ז בדים כמנין השם בן ד' במ"ק [כ"ה] וגם בי"מ מח"ד ח"ב פכ"ד כ' שלא לאוגדן:

באר היטב

משנה ברורה

(כ) שלא יאגוד דבר אחר עמה — כדי שיהא ניכר שהוא לשם מצוה. ומה שכתב אין לחוש, דלא חיישינן לחציצה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן