שולחן ערוך אורח חיים תרסד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שאף ביום זה מקיפים בלולב ולא בערבה, ולא נהגו כן, אלא להקיף בו גם בערבה:

מפרשים

ט"ז

יש מי שאומר שאף ביום זה. הוא דעת הר"ן דבגמ' יש פלוגתא אם מקיפין בלולב או בערבה וכיון שבכל יום מקיפין בלולב ה"נ ביום זה נוטלין הלולב לבד להקפה ולא נהגו כך ונתן ב"י טעם לפי שגם מ"ד מקיפין בלולב אין פוסל אם מקיף בערבה וכן למ"ד בערב' אין פוסל משום הלולב:

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יד) שאף ביום זה וכו' — רוצה לומר כמו בימים הקודמים שאין נוטלין הערבה, שלא הוקבע ערבה רק ליום זה:

(טו) ולא נהגו וכו' — גם בערבה. וטעם הדבר, דבגמרא אית פלוגתא אם מקיפין בלולב או בערבה, ודעה הראשונה סבירא לה כמאן דאמר דמקיפין בלולב. ומנהג העולם הוא כדי לצאת כל הדיעות, שגם מאן דאמר בלולב אין פוסל אם מקיף בערבה, וכן מאן דאמר בערבה אין פוסל אם מקיף בלולב [ב"י], ועיין לקמיה בסעיף ז בהג"ה. והסכימו האחרונים דאם אין לולב בעיר, יקיפו בהושענא רבה בערבה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן