באר היטב על אורח חיים תרלג

סעיף אעריכה

(א) מעשרים:    אמה בת ו"ט מצומצמות. ב"י.

(ב) פסולה:    דכיון שהוא גבוה כ"כ צריך לעשות' כדירת קבע ואנן בעינן דירת עראי אבל פחות מעשרים אע"פ שעשאה חזקה כשרה.

סעיף בעריכה

(ג) למטה:    עד שמגיע לחלל כ'.

סעיף דעריכה

(ד) בתבן:    ואסור למעט' בי"ט. מ"א.

סעיף העריכה

(ה) והלאה:    דכיון דכשר מצד שכנגד הכותל האמצעי הוי שם עיקר הסוכה כדינה וזה החלק הוי כפסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה.

סעיף ועריכה

(ו) דוקא:    ודמה שחוץ לאיצטבא אין לה סכך כיון דרואין הסכך כאלו היא כותל ועיין מ"א.

סעיף זעריכה

(ז) מעשרה:    ולא אמרינן דאז הוי אצטבא רשות אחר.

(ח) עשרה:    ר"ל כיון שיש הכשר סוכה באותו איצטבא הוי אמרינן גוד אסיק מחיצה על האצטבא קמ"ל דלא אמרינן כן. ועיין ט"ז.

סעיף טעריכה

(ט) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל. ש"ג.

סעיף יעריכה

(י) כשרה:    דהיינו בתוך החקק ולא חוצה לו עט"ז ומ"א.

(יא) פסול':    ולא אמרינן דופן עקומה ולא מקרי דופן כלל כיון שאינו גבוה י'.