פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תרלג

סעיף אעריכה


(א) מעשרים:    אמה בת ו"ט מצומצמות. ב"י.


(ב) פסולה:    דכיון שהוא גבוה כ"כ צריך לעשות' כדירת קבע ואנן בעינן דירת עראי אבל פחות מעשרים אע"פ שעשאה חזקה כשרה.

סעיף בעריכה


(ג) למטה:    עד שמגיע לחלל כ'.

סעיף דעריכה


(ד) בתבן:    ואסור למעט' בי"ט. מ"א.

סעיף העריכה


(ה) והלאה:    דכיון דכשר מצד שכנגד הכותל האמצעי הוי שם עיקר הסוכה כדינה וזה החלק הוי כפסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה.

סעיף ועריכה


(ו) דוקא:    ודמה שחוץ לאיצטבא אין לה סכך כיון דרואין הסכך כאלו היא כותל ועיין מ"א.

סעיף זעריכה


(ז) מעשרה:    ולא אמרינן דאז הוי אצטבא רשות אחר.


(ח) עשרה:    ר"ל כיון שיש הכשר סוכה באותו איצטבא הוי אמרינן גוד אסיק מחיצה על האצטבא קמ"ל דלא אמרינן כן. ועיין ט"ז.

סעיף טעריכה


(ט) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל. ש"ג.

סעיף יעריכה


(י) כשרה:    דהיינו בתוך החקק ולא חוצה לו עט"ז ומ"א.


(יא) פסול':    ולא אמרינן דופן עקומה ולא מקרי דופן כלל כיון שאינו גבוה י'.