מגן אברהם על אורח חיים תרלג

סעיף אעריכה

אמה בת ו' טפחים מצומצמות [ב"י] עיין סי' שס"ג סכ"ו:

(א) פסולה:    דכיון שהיא גבוה כל כך צריך לעשות' כדירת קבע ואנן בעינן דירת עראי אבל פחות מכ' אף על פי שעשא' חזקה כשרה:

סעיף בעריכה

(ב) יורדים למטה:    עד שמגיע לחלל כ' [הרא"ש] ואף על גב דכשהסכך למעלה מכ' כשר מ"מ הוצין לא חשיבי כ"כ ובעי' שירדו לחלל כ' [ר"ן]:

סעיף געריכה

(ג) לא הוי מיעוט:    דלאו מין סכך נינהו [רש"י]:

סעיף דעריכה

(ד) וביטלו:    עיין סי' שנ"ח ס"ב די"א דבעי בטול לעולם ועיין סי' שע"ב סי"ו וברא"ש ונ"ל דאסור למעט' בי"ט עיין סי' שי"ג ס"י:

סעיף העריכה

(ה) מהאצטבא והלאה:    דהוי כפסל היוצא מן הסוכה כיון שבאמת סכך כשר אלא שהוא למעל' מכ' [הרא"ש]:

סעיף ועריכה

(ו) על האיצטבא דוקא:    דמה שחוץ לאיצטבא אין לה סכך כיון דרואין הסכך כאלו הוא כותל עקום [הרא"ש] ול"ד למ"ש סי' תרל"ב ס"ב דהתם הסכך כשר ומונח למטה מכ' ולכן אף על פי שאנו אומרים דופן עקומ' מותר לישב תחתיו דאותו היושב תחתיו מחשבתו לסכך אבל הכא (אי) אתה בא להכשירו מכח פסל היוצא מן הסוכה וא"כ אתה צ"ל שהוא כדופן ודו"ק, והא דבסוף סי' תרל"א כ' דמותר לישן תחת הדפנות משום דהוי כפסל היוצא מן הסוכה צ"ל כיון דאיכא אוהל במקום א' ה"ל כאלו כולו אוהל כמ"ש הרא"ש וא"כ ה"ל כאלו הוא גבוה כולו י':

סעיף טעריכה

(ז) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל [ש"ג]:

סעיף יעריכה

(ח) ג"ט כשרה:    משמע אפי' חוץ לחקק, אבל הטור כ' דוקא תוך החקק אבל חוץ לחקק ליכא מחיצה כלל וכן עיקר [ב"ח] וא"כ צ"ע למה פסק סוף סי' תרל"א דמותר לישן תחת הדפנות וה"ה אם ניטל מן הסכך מלמטה עד שנעשית גבוה י' כשר' כמ"ש סי' תרל"ה:

(ט) ג"ט פסולה:    ולא אמרי' דופן עקומה דלא איקרי דופן כלל כיון דאינו גבוה י':