באר היטב על אורח חיים תקיט

סעיף אעריכה

(א) תריסי:    פי' דלתות חנויות של שידה תיבה ומגדל שאינן מחוברים לקרקע אבל במחוברין יש בנין וסתירה כמ"ש סימן שי"ג ואסור לסלקן ולהחזירן. אחרונים.

(ב) ומחזירין:    דאם יהא אסור להחזירן לא ירצה לפותחן דיחוש שמא יגנובו אבל כשעומדין החנויות בבית אסור להחזירן דלא חייש שם לגניבה. מ"א.

(ג) הצד:    פי' שיש לו ציר למעלה ולמטה. וכתב ב"י דהיינו דוקא שצריך להסיר הקרש שבו הציר כדי לפתוח דאלו בפותח ונועל בעוד שהוא קבוע ודאי שרי דאל"כ יהא אסור לפתוח הבית בשבת עכ"ל והוא פשוט דאם בפותח ונועל לחוד אין איסור אפי' במחובר. ט"ז.

סעיף בעריכה

(ד) שלא יתקע:    פי' בחוזק. משמע דלא איירי ברפוי ואפ"ה שרי אע"ג דבשבת אסור כמ"ש סימן רע"ט בי"ט לא גזרו כיון דאין בנין וסתירה בכלים ומה"ט כתב מהרי"ל עכו"ם שהביא כתב חתום מותר לפתחו בי"ט וכתב המ"א ונ"ל דאם כתובין עליו אותיות או צורות אסור דה"ל מוחק עיין סימן ש"מ סעיף ג' וכ"כ הט"ז. ועיין שכנה"ג.

סעיף דעריכה

(ה) לקטום:    הט"ז העלה דאפי' בסכין מותר לקטום ע"ש.

סעיף העריכה

(ו) תיקון:    וה ה דאסור לעשות קמטין בענק של צואר שקורין קאלניר מ א. ואפי' בחה"מ אוסר רש"ל.