שולחן ערוך אורח חיים תיד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קטן בן שש שנים או פחות יוצא בעירוב אמו ואין צריך להניח עליו מזון שתי סעודות לעצמו.

מפרשים

מגן אברהם

(ב) או פחות:    ובסי' תר"מ ס"ב משמע דאם הוא חריף וא"צ לאמו ואפי' בן ה' אינו יוצא בעירוב אמו:

(ג) יוצא בעירוב אמו:    אף על גב דאין מערבין אלא לדבר מצוה וקטן לאו בר מצוה הוא מ"מ כיון דא"א להיות בלא אמו יוצא עמה א"נ בקטן נמי שייך מצוה כדי לחנכו (תוס') ולפ"ז דוקא בקטן בר הבנה דשייך ביה חינוך עיין סי' שמ"ג וסי' ש"ח סכ"א:

באר היטב

(א) שש שנים:    עיין ט"ז בסי' תר"מ ס"ב ע"ש. ועיין מ"א כאן.


משנה ברורה

(ז) בן שש שנים - אבל אם נכנס בתוך שבע אפילו יום אחד צריך לערב עליו בפני עצמו ואינו יוצא לא בעירוב אמו ולא בעירוב אביו. והנה השו"ע סתם בזה כהפוסקים דעד בן ששה וששה בכלל יוצא בעירוב אמו באין חילוק אם אביו בעיר או לא אמנם בא"ר מצדד כדעת כמה פוסקים דאם אביו בעיר אפילו בן ד' שנים או בן חמש שנים [באינו חריף כ"כ] אינו יוצא בעירוב אמו משום דאז אינו נמשך כ"כ אחר אמו אא"כ היה זיכוי בשבילו:

(ח) בעירוב אמו - דעד אותה העת הוא כרוך אחריה וכגופה דמיא ואף דאין מערבין אלא לדבר מצוה וקטן לאו בר מצוה הוא מ"מ כיון דלא אפשר לו בלא אמו יוצא עמה ואם לא עירבה אמו אלא אביו אינו יוצא בעירובו ונ"ל דאף אם זיכה עליו אביו ג"כ לא מהני דעד אותה העת צוותא דאמו ניחא ליה והיא הלא לא עירבה לשם:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש