מגן אברהם על אורח חיים תיד

סעיף אעריכה

(א) אפי' אין סומכין:    כדי לחנכן במצות דהא אין מערבין אלא לדבר מצוה עיין סי' שס"ו ס"י:

סעיף בעריכה

(ב) או פחות:    ובסי' תר"מ ס"ב משמע דאם הוא חריף וא"צ לאמו ואפי' בן ה' אינו יוצא בעירוב אמו:

(ג) יוצא בעירוב אמו:    אף על גב דאין מערבין אלא לדבר מצוה וקטן לאו בר מצוה הוא מ"מ כיון דא"א להיות בלא אמו יוצא עמה א"נ בקטן נמי שייך מצוה כדי לחנכו (תוס') ולפ"ז דוקא בקטן בר הבנה דשייך ביה חינוך עיין סי' שמ"ג וסי' ש"ח סכ"א: