שולחן ערוך אורח חיים תו א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת שאין לו אלא ד' אמות והוצרך לנקביו יכול לצאת מהם עד שימצא מקום צנוע לפנות ועצה טובה לו שיתקרב בצד תחומו שאם לא ימצא מקום צנוע עד תחומו יכול ליכנס ולאחר שנכנס הוי כאילו לא יצא כיון שנכנס ברשות אבל אם מצא מקום צנוע קודם לא יכנס אלא יפנה שם ויתרחק ממקום שנפנה עד שיכלה הריח ושם יש לו ד' אמות ואם נתרחק מהריח ונכנס בתחומו כאילו לא יצא ואם יצא לדעת אין לו תקנה. זה שאמרנו בהוצרך לנקביו יש אומרים אפילו לקטנים ויש אומרים דוקא לגדולים:

מפרשים

מגן אברהם

(א) מקום צנוע:    ויכול ללכת עד בית היהודים לפנות שם (ראב"ן):

(ב) אין לו תקנה:    פי' שאף שבא לתחומו אין לו אלא ד"א כמ"ש סי' ת"ה ס"ח אבל מ"מ יכול לילך למקום צנוע לפנות וכ"כ הרר"י ואם בא לעירו עיין סי' ת"ה ס"ח דיש לו כל העיר ולעיר אחרת אין לו אלא ד"א וכ"כ ראב"ן:

(ג) דוקא לגדולים:    אבל קטנים אין כבוד הבריות כל כך דמשתיני' מים בפני רבים וגם אין כ"כ טינוף דנבלעין במקומן:

באר היטב

(א) מקום צנוע:    ויכול ללכת עד בית היהודים לפנות שם. ראב"ן מגן אברהם.

(ב) תקנה:    פי' שאף שבא לתחומו אין לו אלא ד"א כמ"ש סי' ת"ה ס"ח אבל מ"מ יכול לילך למקום צנוע לפנות ואם בא לעירו עיין סי' ת"ה ס"ח דיש לו כל העיר ולעיר אחרת אין לו אלא ד"א וכ"כ ראב"ן. מגן אברהם.


משנה ברורה

(א) שלא לדעת - עיין לקמיה:

(ב) עד שימצא מקום צנוע - ר"ל מקום שאין בני אדם מצויים מפני שגדול כבוד הבריות ועיין לעיל בסימן ג' דאחורי הגדר חשיב מקום צנוע ובשדה עד שאין חבירו יכול לראותו. כתבו האחרונים בשם ראב"ן דיכול ללכת עד בית היהודים לפנות והיינו אף אם ימצא מקום צנוע מקודם אלא שהוא סמוך לבתי עכו"ם מ"מ יכול להתרחק עד בתי היהודים שמא העכו"ם יכוהו או יפחידוהו:

(ג) ועצה טובה וכו' - ר"ל שאם יכול לחפש מקום צנוע בשאר רוחות טוב לו יותר לבקש מקום צנוע לצד מקום שיצא משם:

(ד) עד תחומו - ואם מצא בתוך ד"א של התחום חשוב כאלו בתוך התחום ויכול ליכנס וכנ"ל בריש סימן ת"ה ע"ש:

(ה) כאלו לא יצא - ויש לו אלפים לכל רוח וכנ"ל בסימן ת"ה ס"ו:

(ו) ויתרחק ממקום שנפנה - דזהו ג"כ בכלל כבוד הבריות:

(ז) עד שיכלה הריח - ותו לא ואפילו לתוך מקום הראשון שישב שם מתחלה אם הוא יותר משיעור הזה:

(ח) אין לו תקנה - ר"ל אף דמותר לו בזה ג"כ לצאת חוץ לד' אמותיו עד שימצא מקום צנוע וכן להתרחק ג"כ מן הריח וכנ"ל אבל אין לו תקנה להחשב בזה כאלו לא יצא אם נכנס לתחומו דאף אם יכנס אין לו אלא ד"א כיון שיצא מתחלה מדעת אם לא שנכנס עי"ז לעירו ששבת בה דאז כל העיר לו כארבע אמות בכל גווני וכנ"ל בסימן ת"ה ס"ח:

(ט) דוקא לגדולים - אבל קטנים אין כבוד הבריות כ"כ דהא משתינים מים בפני רבים וגם אין כ"כ טינוף בהם שיהיה צריך להתרחק דהא נבלעין במקומן ויש להחמיר כסברא זו:

ביאור הלכה

(*) שאם לא ימצא וכו':    צ"ע אם בשאר רוחות יכול למצא מקום צנוע בקירוב מקום ולצד תחומו צריך להתרחק יותר אם מותר לו לברור לצד תחומו כדי שיהא מותר לו לכנס בתוך תחומו ומלשון הרא"ש משמע קצת דמותר וצ"ע:.

(*) עד תחומו יכול לכנס:    כתב הב"י דלא הקילו אלא כשנכנס לתוך תחום העיר ששבת בה אבל בשנכנס לתוך תחום עיר אחרת לא ואין לו אלא ד"א וכ"כ במאמר מרדכי ועיין באור זרוע:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש