באר היטב על אורח חיים תו

סעיף אעריכה

(א) מקום צנוע:    ויכול ללכת עד בית היהודים לפנות שם. ראב"ן מגן אברהם.

(ב) תקנה:    פי' שאף שבא לתחומו אין לו אלא ד"א כמ"ש סי' ת"ה ס"ח אבל מ"מ יכול לילך למקום צנוע לפנות ואם בא לעירו עיין סי' ת"ה ס"ח דיש לו כל העיר ולעיר אחרת אין לו אלא ד"א וכ"כ ראב"ן. מגן אברהם.