מגן אברהם על אורח חיים תו

סעיף אעריכה

(א) מקום צנוע:    ויכול ללכת עד בית היהודים לפנות שם (ראב"ן):

(ב) אין לו תקנה:    פי' שאף שבא לתחומו אין לו אלא ד"א כמ"ש סי' ת"ה ס"ח אבל מ"מ יכול לילך למקום צנוע לפנות וכ"כ הרר"י ואם בא לעירו עיין סי' ת"ה ס"ח דיש לו כל העיר ולעיר אחרת אין לו אלא ד"א וכ"כ ראב"ן:

(ג) דוקא לגדולים:    אבל קטנים אין כבוד הבריות כל כך דמשתיני' מים בפני רבים וגם אין כ"כ טינוף דנבלעין במקומן: