שולחן ערוך אורח חיים שצט ב


שולחן ערוך

אם יש נהר לפניו לסוף ע"ה אמה לאחר שמדד חמשים אמה חוזר לאחוריו כ"ה אמה כדי שיהא החבל של נ' אמה שלם עד הנהר:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה (ב"י):

באר היטב

(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה. ב"י.


משנה ברורה

(ג) נהר - שהוא רחב יותר מכ"ה אמה דאם הוא רק כ"ה הלא אפשר להבליעה ביחד עם כ"ה של היבשה בחבל של חמשים אמה:

(ד) עד הנהר - ואח"כ ימדוד בחבל זה משפת הנהר הזה עד אחורי עבר השני מן הנהר וכל זה אם הנהר מחזיק רק עד חמשים אמה ואם הוא רחב יותר מחמשים אמה עיין ירושלמי בכיצד מעברין:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש