באר היטב על אורח חיים שצט

סעיף בעריכה

(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה. ב"י.

סעיף טעריכה

(ב) שטעה:    היינו אם עולה יותר על תק"פ אמה בקירוב. רמב"ם.