פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה (ב"י):

סעיף געריכה


(ב) לבו:    דאם יהא א' נותן נגד צווארו ואחד נגד רגליו יתקצר החבל לפיכך קבעו לו מקום:

סעיף דעריכה


(ג) כנגד העיר:    כדי להבליע ההרי' וגאיות שכנגדה:

סעיף העריכה


(ד) הגיע לגיא:    ובגיא אפי' מתלקט י' מתוך ד' מבליע שאין טורח בהבלעה שא"צ כלונסות (ב"י):

סעיף ועריכה


(ה) לא יתרחק:    שהרוא' יאמר מדת תחומין באה לכאן:

סעיף טעריכה


(ו) ביותר על זה:    היינו אם עולה יותר על תק"פ אמה בקירוב (רמב"ם):

סעיף יאעריכה


(ז) קטן לא:    ואף על גב דבמילי דרבנן נאמן כמ"ש סי' תל"ז גבי חמץ שאני התם דהוי בידיו (תוס' דף נ"ט) עמש"ש וסי' ת"ט ס"ח וביורה דעה סי' קכ"ז סס"ג:


(ח) אבל נאמן הגדול:    עיין בחושן משפט סי' ל"ה והע"ש לא ע"ש בסמ"ע סימן י"ח: