שולחן ערוך אורח חיים שכב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שבת שלאחר יום טוב או לפניו -- נולדה בזה אסורה בזה:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ב) או לפניו:    הע"ש לא עיין סוף סי' תק"א

באר היטב

(ג) אסורה:    עיין ססי' תק"א מש"ש בס"ק ט'

משנה ברורה

(ד) אסורה בזה - הטעם דאם נאכלנה הוי כמכין מיום אחד לחבירו ואסור וכנ"ל בסק"א וממילא כיון דלא חזיא לאכילה אסור ג"כ בטלטול: 

ביאור הלכה

(*) נולדה בזה אסורה בזה:    היינו ביום א' הסמוך לשבת אבל ביום ב' שרי וכן אם יו"ט ביום ה' וי"ו ונולדה ביום ה' מותר בשבת ואינו אסור כ"א כשנולדה ביום הסמוך לשבת לבד אם הם ב' יו"ט של ר"ה דאז חשובין שניהם כיומא אריכתא. לקמן סימן תקי"ג:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש