באר היטב על אורח חיים שכב

סעיף אעריכה

(א) לטלטלה:    גזירה משום שבת שאחר י"ט שאז אסורה מדאורייתא משום הכנה.

(ב) שלא יגע:    עיין סי' ש"י ס"ו מש"ש.

סעיף בעריכה

(ג) אסורה:    עיין ססי' תק"א מש"ש בס"ק ט'.

סעיף דעריכה

(ד) אסור:    ואם קטמו חייב רמב"ם פי"א. ועיין מ"א.

סעיף העריכה

(ה) ומוללו:    צ"ל וקוטמו ומוללו להריח וכו'. בשכנה"ג חוכך להחמיר דוקא קוטם מעט כדי שיריח מותר אבל אם משבר חתיכה ממנו כדי ליתנו לאחר אסור ע"ש. וכתב היש"ש פ"ד דהך קוטמו אינו מותר אלא ביד אבל לא בסכין ולא הותר בסכין רק באוכלי בהמה ע"ש. והט"ז בסי' תקי"ט ס"ד חולק על היש"ש בזה ומתיר אפי' בסכין ע"ש והמג"א בסי' תקי"א העלה דדוקא להוסיף ריח שרי אבל אסור להוליד ריח ע"ש.

סעיף ועריכה

(ו) גורל:    אבל לקדיש או מי שיעלה לס"ת שרי דהרבה פוסקים ס"ל דביום הכפורים היו מטילים גורל מי שוחט מי זורק. מ"א ע"ש ועיין ט"ז וביד אהרן.